Report

Y GIG yn 75oed: Sut ydyn ni'n diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol?

Adroddiad gan Conffederasiwn GIG Cymru yn galw am sgwrs genedlaethol ar sut rydym yn cyd-gynhyrchu gwasanaeth iechyd a gofal ar gyfer y dyfodol.

4 July 2023

Rydym yn galw am sgwrs genedlaethol i gyd-gynhyrchu gwasanaeth iechyd a gofal ar gyfer y dyfodol.

 

Dylai sgwrs genedlaethol gynnwys:

Icon of two people shaking hands with a heart beat arrhythmia line.


I’w drafod: Iechyd a llesiant y boblogaeth

Yr ateb: Ail-lunio perthynas y cyhoedd â'r GIG

 

Icon of a house with a heart cut out indicating health care.


I'w drafod: Cynnydd mewn eiddilwch a chyflyrau tymor hir

Yr ateb: Mynd â gwasanaethau yn nes at adref 

 

Icon of a person with a speech bubble above their head. Featured on a archery type target board.


I'w drafod: Targedau perfformiad

Yr ateb: Canlyniadau sy’n seiliedig ar ansawdd sy'n canolbwyntio ar brofiad y claf 

 

Icon of three people holding gears in a cog.


I'w drafod: Gweithio mewn seilo ym mhob sector

Yr ateb: Un gwasanaeth cyhoeddus

Icon of a heart with two people looking outwards.


I'w drafod: Gofal yn y gymuned

Yr ateb: Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cenedlaethol

 

Icon of a doctor in a shield.


I'w drafod: Gweithlu iechyd a gofal

Yr ateb: Hyrwyddo llesiant staff a datblygu sgiliau traws-sector

 

Icon of coins on a scale.


I'w drafod: Anghydraddoldebau a chostau byw

Yr ateb: Dull trawslywodraethol o leihau tlodi ac anghydraddoldebau

 

Icon of a piggy bank with coins going into it.


I'w drafod: Cael gwerth am arian gan y GIG

Yr ateb: Sicrwydd ariannol hirdymor a buddsoddi yng nghymunedau Cymru

 

Icon of a hand placing a coin in a hospital piggy bank.


I'w drafod: Ystadau a seilwaith y GIG

Yr ateb: Cynllun buddsoddi cyfalaf i wella profiad y claf, ansawdd y gofal ac effeithlonrwydd ynni

 

Icon of a person holding a globe in their hand.


I'w drafod: Effaith newid hinsawdd ar genedlaethau'r dyfodol

Yr ateb: Newid ymddygiad i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd

 

Cymerwch olwg ar ein ffeithlun.