Corporate publication

Memorandwm cyd-ddealltwriaeth: Cyngor Celfyddydau Cymru A Conffederasiwn GIG Cymru 2023

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a Conffederasiwn GIG Cymru, arwyddo 12 December 2023.

12 December 2023

Read Memorandwm cyd-ddealltwriaeth: Cyngor Celfyddydau Cymru A Conffederasiwn GIG Cymru 2023 External link icon

Pwyntiau allweddol

  • Cyngor Celfyddydau Cymru a Conffederasiwn GIG Cymru yn dymuno datblygu ymhellach feysydd gwaith ar y cyd i hyrwyddo'r nod cyffredin o wella ymwybyddiaeth o'r buddion y gall y celfyddydau eu cael ar iechyd a lles, a chreu Cymru fwy cyfartal, diwylliannol a mwy cynaliadwy fel sy'n ofynnol o fewn Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

  • Cyngor Celfyddydau Cymru yw corff cyhoeddus swyddogol y genedl ar gyfer ariannu a datblygu’r celfyddydau. Cydffederasiwn GIG Cymru yw’r corff aelodaeth ar gyfer arweinwyr y GIG yng Nghymru a’i ddiben elusennol yw “lleddfu salwch a gwarchod a diogelu iechyd y cyhoedd”.

  • Dyma’r trydydd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a Conffederasiwn GIG Cymru yn dilyn y Memorandwm cyntaf rhwng Medi 2017 – Medi 2020 a’r ail Femorandwm rhwng Tachwedd 2020 a Tachwedd 2023.

  • Mae Cyngor Celfyddydau Cymru a Conffederasiwn GIG Cymru yn dymuno cydweithio i hyrwyddo, hwyluso a gweithredu cydweithrediad yn y gweithgareddau canlynol.