Webinar

Cost-of-living crisis: How to protect people’s health and save lives

This Wellbeing for Wales webinar will consider the impact of the cost-of-living crisis on people’s health and wellbeing across Wales.
Register now External link icon

General information

Time
16 December 2022 13:30 - 15:00 GMT
Audience
Open to all

Over the last year, there has been a 69 per cent rise in the number of people experiencing food insecurity in Wales, and a 50 per cent rise in the number of people falling behind paying a bill.

Chaired by Jan Williams OBE, chair of Public Health Wales, we’ll consider the impact that the cost-of-living crisis is already having, and will have going forwards, on people’s health and wellbeing across Wales.

Dr Sumina Azam, Public Health Wales, will provide an overview of the findings from their recent report, Cost of living crisis: a public health emergency, Helen Twidle will provide insight from Age Cymru about the impact that the cost of living is having on older people’s health and wellbeing and Dr Daniel Roberts will highlight the support Cwmpas provides community groups, enterprise and public sector organisations in Wales.

Following the presentation, there will be a Q&A, chaired by Jan Williams. There will be an opportunity to ask questions during the event using the chat function, or you can send in any questions in advance.

If you have any queries or would like to submit a question in advance, please email Sandra at sandra.cummings@welshconfed.org.

The event will be recorded for those who are unable to attend on the day.

If you are on Twitter, please tag us using @WelshConfed and use the hashtag #WellbeingforWales.

The event will take place on Zoom and will be recorded and shared on the Welsh NHS Confederation YouTube channel, social media and in our newsletter.

Chair:

  • Jan Williams OBE, Chair, Public Health Wales NHS Trust

Speakers:

  • Dr Sumina Azam, Consultant in Public Health Medicine, Head of Policy, Deputy Director Policy and International Health, WHO Collaborating Centre on Investment for Health & Well-being, Public Health Wales NHS Trust
  • Helen Twidle, Health and Social Care Policy and Campaigns Officer, Age Cymru
  • Dr Daniel Roberts, Policy and Research Officer, Cwmpas
  • Peter Matejic, Head of Analysis, Joseph Rowntree Foundation

Yr argyfwng costau byw: sut i ddiogelu iechyd pobl ac achub bywydau

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, cafwyd cynnydd o 69 y cant yn nifer y bobl sydd yn profi ansicrwydd bwyd yng Nghymru, a chynnydd o 50 y cant yn nifer y bobl sydd ar ei hôl hi yn talu bil.

Bydd y digwyddiad hwn, fydd yn cael ei gadeirio gan Jan Williams OBE, cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn ystyried yr effaith y mae’r argyfwng costau byw yn ei gael ac y bydd yn ei gael ar iechyd a llesiant pobl ar draws Cymru a bydd yn cyflwyno argymhellion i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru eu hystyried.

Bydd amrywiaeth o siaradwyr yn trafod y blaenoriaethau allweddol iddyn nhw mewn perthynas â’r argyfwng costau byw, y dystiolaeth y maent eisoes yn ei chanfod yn ymwneud â’r effaith ar bobl yng Nghymru a beth ddylai’r blaenoriaethau allweddol fod i Lywodraeth.

Bydd Dr Sumina Azam, Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn rhoi trosolwg o ganfyddiadau eu hadroddiad diweddar, Argyfwng costau byw: argyfwng iechyd cyhoeddus, bydd Helen Twidle yn rhoi mewnwelediad gan Age Cymru am yr effaith y mae costau byw yn ei gael ar iechyd a llesiant pobl hŷn a bydd Dr Daniel Roberts yn amlygu’r cymorth y mae Cwmpas yn ei roi i grwpiau cymunedol, sefydliadau menter a’r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ar ôl y cyflwyniad, bydd sesiwn Holi ac Ateb, wedi ei chadeirio gan Jan Williams. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn ystod y digwyddiad gan ddefnyddio’r swyddogaeth sgwrsio, neu gallwch anfon unrhyw gwestiynau i mewn ymlaen llaw.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gyflwyno cwestiwn ymlaen llaw, ebostiwch Sandra yn sandra.cummings@welshconfed.org. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei recordio ar gyfer y rheiny sydd yn methu mynychu ar y diwrnod.

Os ydych ar Twitter, tagiwch ni gan ddefnyddio @WelshConfed a’r hashnod #WellbeingforWales.

Cynhelir y digwyddiad ar Zoom a chaiff ei recordio a’i rannu ar sianel YouTube Conffederasiwn GIG Cymru, ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyr.

Cadeirydd:

  • Jan Williams OBE, Cadeirydd, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Siaradwyr:

  • Dr Sumina Azam, Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd, Pennaeth Polisi, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol WHO ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Helen Twidle, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Age Cymru
  • Dr Daniel Roberts, Swddog Ymchwil a Pholisi, Cwmpas
  • Peter Matejic, Pennaeth Dadansoddi, Joseph Rowntree Foundation