NHS Wales Employers

Supporting the strategic agenda of the NHS in Wales from an NHS employers’ perspective.
The Pierhead Building in Cardiff

The strategic driving force behind the work of NHS Wales Employers is the principle that good quality patient care relies upon a strong, motivated and skilled workforce to deliver it. 

Our work and general role is to support the strategic agenda of the NHS in Wales from an NHS employers’ perspective, recognising the central role of the workforce in facilitating service change and consequently ensuring that the NHS is a place where people want to work and an employer of choice. We were established in February 2009.

What are we aiming to achieve?

 • We aim to represent NHS organisations in Wales on workforce issues at a strategic level.
 • help employers to make the most of the potential of their workforce.
 • ensure the NHS is a place where people want to work; and as a consequence, improve the quality of service and provide better patient care.

NHS Wales Employers is hosted by the Welsh NHS Confederation.

Our key remit includes: -

Effective Employee and Employer Relations

 1. Leading the national collective relationships with trade unions with Health Boards and Trusts on pay, terms and conditions and pensions.
 2. Leading the employers’ contribution to social partnership, working at a national level with trade union partners in developing and implementing policy and programmes that impact on the healthcare workforce.
 3. Co-ordinating the development and review of workplace policies, guidance, position statements and other tangible products on behalf of employers in partnership with trade unions and WG.
 4. Brokering and facilitating relationships between key parties in the development of policy and good practice.
 5. Project managing complex negotiations.

Improved Employer Representation

 1. Collating and conveying the opinions of Welsh employers in UK discussions on pay, terms and conditions and pensions, reporting back on emerging policy.
 2. Co-ordinating and representing the interests of Health Boards and Trusts in influencing and developing employment policy.
 3. Preparing media responses on collective HR and workforce issues.

Identification and Sharing of Good Practice

 1.  Horizon scanning for issues that will have a potential impact on Health Boards & Trusts, identifying the implications of these and determining proposed courses of action.
 2. Acting as a resource in developing and interpreting good practice in employment policy and practice.

Co-ordinated Approach to Workforce & OD Matters

 1. Acting as a point of contact for collective workforce issues for NHS organisations, trade unions, Welsh Government and other stakeholders.
 2. Providing impartial advice, support and guidance to the service on workforce matters and in particular to Directors of Workforce & OD through its stewardship of the Directors’ peer group.
 3. Undertaking commissions for specialist one off pieces of work, as appropriate.
 4. Providing a secretariat and coordinating function for the W&OD Directors peer group and to the Assistant Directors.

Amdanom ni

Yr elfen strategol sy’n ysgogi gwaith Cyflogwyr GIG Cymru yw’r egwyddor bod gofal cleifion o ansawdd da yn dibynnu ar weithlu cryf, brwdfrydig a medrus i’w ddarparu.

Mae ein gwaeth a rôl gyffredinol yw ategu agenda strategol y GIG yng Nghymru o safbwynt cyflogwyr y GIG, gan gydnabod rôl ganolog y gweithlu i hwyluso newid mewn gwasanaethau ac felly sicrhau bod y GIG yn rhywle lle y mae pobl am weithio ac yn ddewis cyflogwr. Cawsom ein sefydlu yn Chwefror 2009.

Beth rydym yn anelu gyflawni?

 • Ein nod yw cynrychioli sefydliadau’r GIG yng Nghymru ar faterion yn ymwneud â’r gweithlu ar lefel strategol;
 • Helpu cyflogwyr i fanteisio i’r eithaf ar botensial eu gweithlu;
 • Sicrhau bod y GIG yn rhywle lle y mae pobl am weithio;
 • Gwella ansawdd y gwasanaeth a darparu gwell gofal i gleifion.

Gonffederasiwn GIG Cymru gan yn cael ei gynnal GIG Cymru Mae Cyflogwyr.

Mae ein cylch gwaith allweddol yn cynnwys:-

Perthnasoedd Gweithwyr a Chyflogwyr Effeithiol

 1. Arwain y gydberthynas genedlaethol rhwng undebau llafur a Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ar gyflog, telerau ac amodau a phensiynau.
 2. Arwain cyfraniad cyflogwyr at bartneriaeth gymdeithasol, gan weithio ar lefel genedlaethol gyda phartneriaid yn yr undebau llafur i ddatblygu a rhoi polisi a rhaglenni ar waith sy’n effeithio ar y gweithlu gofal iechyd.
 3. Cydlynu’r gwaith o ddatblygu ac adolygu polisïau, canllawiau, datganiadau sefyllfa a chynhyrchion diriaethol eraill yn y gweithle ar ran cyflogwyr mewn partneriaeth ag undebau llafur a LlC.
 4. Broceru a hwyluso perthnasoedd rhwng partïon allweddol wrth ddatblygu polisïau ac arferion da.
 5. Rheoli prosiectau negodi cymhleth.

Gwella Cynrychiolaeth Cyflogwyr

 1. Coladu a chyfleu barn cyflogwyr Cymru yn nhrafodaethau’r DU ar gyflog, telerau ac amodau a phensiynau, gan adrodd yn ôl ar bolisïau sy’n dod i’r amlwg.
 2. Cydlynu a chynrychioli buddiannau Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau o ran dylanwadu a datblygu polisïau cyflogaeth.
 3. Paratoi ymatebion i’r cyfryngau ar faterion adnoddau dynol a gweithlu ar y cyd.

Nodi a Rhannu Arferion Da

 1.  Sganio’r gorwel am faterion a fydd yn cael effaith bosibl ar Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau, gan nodi goblygiadau’r rhain a phenderfynu ar y camau gweithredu arfaethedig.
 2. Gweithredu fel adnodd wrth ddatblygu a dehongli arferion da mewn polisïau ac arferion cyflogaeth.

Dull Cydgysylltiedig at Faterion y Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol

 1. Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer materion gweithlu ar y cyd ar gyfer sefydliadau’r GIG, undebau llafur, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill.
 2. Rhoi cyngor, cymorth ac arweiniad diduedd i'r gwasanaeth ar faterion y gweithlu ac yn arbennig i Gyfarwyddwyr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol trwy ei stiwardiaeth o grŵp cymheiriaid y Cyfarwyddwyr.
 3. Ymgymryd â chomisiynau ar gyfer darnau o waith arbenigol untro, fel y bo'n briodol.
 4. Darparu swyddogaeth ysgrifenyddol a chydlynol ar gyfer grŵp cymheiriaid Cyfarwyddwyr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ac i’r Cyfarwyddwyr Cynorthwyol.