NHS Wales Employers

Supporting the strategic agenda of the NHS in Wales from an NHS employers’ perspective.
The Pierhead Building in Cardiff

The strategic driving force behind the work of NHS Wales Employers is the principle that good quality patient care relies upon a strong, motivated and skilled workforce to deliver it. 

Our work and general role is to support the strategic agenda of the NHS in Wales from an NHS employers’ perspective, recognising the central role of the workforce in facilitating service change and consequently ensuring that the NHS is a place where people want to work and an employer of choice. We were established in February 2009.

What are we aiming to achieve?

  • We aim to represent NHS organisations in Wales on workforce issues at a strategic level;
  • help employers to make the most of the potential of their workforce;
  • ensure the NHS is a place where people want to work; and as a consequence improve the quality of service and provide better patient care.

NHS Wales Employers is hosted by the Welsh NHS Confederation.

Amdanom ni

Yr elfen strategol sy’n ysgogi gwaith Cyflogwyr GIG Cymru yw’r egwyddor bod gofal cleifion o ansawdd da yn dibynnu ar weithlu cryf, brwdfrydig a medrus i’w ddarparu.

Mae ein gwaeth a rôl gyffredinol yw ategu agenda strategol y GIG yng Nghymru o safbwynt cyflogwyr y GIG, gan gydnabod rôl ganolog y gweithlu i hwyluso newid mewn gwasanaethau ac felly sicrhau bod y GIG yn rhywle lle y mae pobl am weithio ac yn ddewis cyflogwr. Cawsom ein sefydlu yn Chwefror 2009.

Beth rydym yn anelu gyflawni?

  • Ein nod yw cynrychioli sefydliadau’r GIG yng Nghymru ar faterion yn ymwneud â’r gweithlu ar lefel strategol;
  • Helpu cyflogwyr i fanteisio i’r eithaf ar botensial eu gweithlu;
  • Sicrhau bod y GIG yn rhywle lle y mae pobl am weithio;
  • Gwella ansawdd y gwasanaeth a darparu gwell gofal i gleifion.

Gonffederasiwn GIG Cymru gan yn cael ei gynnal GIG Cymru Mae Cyflogwyr.