Guidance

Travel expenses

The NHS Staff Council has agreed a new system for of reimbursing travel expenses (mileage allowances) for staff from 1 July 2013.

23 September 2013

The NHS Staff Council has agreed a new system for reimbursing travel expenses (mileage allowances) for staff from 1 July 2013, who use their privately owned vehicles on NHS business e.g. providing care in the patient's home.

Under the new system, the rates of reimbursement will be reviewed every April/May and November/December, using information published in the AA motoring cost guides, to ensure rates move, up and down, in line with business motoring costs.
 
The changes include:

 • removal of the 'regular' and 'standard' user categories.  
 • removal of 'regular user' lump sums and all allowances linked to engine size 
 • standard rates of reimbursement for staff using their privately owned vehicles to make NHS business journeys 
 • twice yearly reviews for rates of reimbursement in line with changes in motoring costs 
 • updated guidance on local leased vehicle policies

These arrangements do not apply to staff within the remit of the Doctors' and Dentists' Review Body. 

Treuliau Teithio

Mae Cyngor Staff y GIG wedi cytuno ar system newydd ar gyfer ad-dalu treuliau teithio (lwfansau milltiredd) i staff o 1 Gorffennaf 2013, sy’n defnyddio eu cerbydau preifat eu hunain ar fusnes y GIG e.e. darparu gofal yng nghartref y claf.

O dan y system newydd, caiff y cyfraddau ad-dalu eu hadolygu bob mis Ebrill/Mai a Thachwedd/Rhagfyr, gan ddefnyddio gwybodaeth a gyhoeddir yng nghanllawiau cost moduro’r AA, i sicrhau bod cyfraddau’n symud, i fyny ac i lawr, yn unol â chostau moduro busnesau.

 • Mae’r newidiadau yn cynnwys:
 • dileu’r categorïau defnyddiwr ‘rheolaidd’ a ‘safonol’.
 • dileu’r cyfansymiau ‘defnyddiwr rheolaidd’ a phob lwfans sy’n gysylltiedig â maint injan
 • cyfraddau ad-dalu safonol i staff sy’n defnyddio eu cerbydau preifat eu hunain i wneud teithiau busnes y GIG
 • adolygiadau ddwywaith y flwyddyn o gyfraddau ad-dalu yn unol â newidiadau i gostau moduro
 • canllawiau wedi’u diweddaru ar bolisïau cerbydau ar log lleol

Nid yw’r trefniadau hyn yn gymwys i staff o fewn cylch gwaith y Corff Adolygu Meddygon a Deintyddion.