NHS Employers Wales consultations

We coordinate and develop responses to a wide and varied range of consultations and engagement exercises on behalf of the W&OD community.

Live consultations that we are currently preparing a response to are as follows:

Previous consultations that we have provided responses to are listed below.

 • Inquiry into discrimination against people living HIV in healthcare settings and in other settings by healthcare professionals
 • GMC Revalidation Response
 • The Limits of non EU Economic Migration
 • Equality Act
 • Working Together for Wales: Public Service Workforce (Green Paper)
 • Future Reserves 2020: Delivering the Nation’s Security Together
 • Nursing and midwifery professionalism in Wales
 • Healthcare and Associated Professions (Indemnity Arrangements)
 • A Framework for Delivering Integrated Health and Social Care – For Older People with Complex Needs
 • The Public Service Workforce

Ymgynghoriadau

Rydym yn cydlynu ac yn datblygu ymatebion i ystod eang ac amrywiol o ymgynghoriadau ac ymarferion ymgysylltu ar ran cymuned y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, yn cynnwys:

 • Ymchwiliad i wahaniaethu yn erbyn pobl sy’n byw gyda HIV mewn lleoliadau gofal iechyd acmewn lleoliadau eraill gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol
 • Ymateb y Cyngor Meddygol Cyffredinol i Ailddilysu
 • Cyfyngiadau Mewnfudo Economaiddnad yw’n rhan o’r UE
 • Deddf Cydraddoldeb
 • Gweithio Gyda’n Gilydd dros Gymru: Gweithlu’r Gwasanaethau Cyhoeddus (Papur Gwyrdd)
 • Cronfeydd y Dyfodol 2020: Sicrhau Diogelwch y Genedl Gyda’n Gilydd
 • Proffesiynoldeb nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru
 • Gorchymyn Gofal Iechyd a Phroffesiynau Cysylltiedig (Trefniadau Indemniad)
 • Fframwaith ar gyfer Darparu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig - I Bobl Hyn ag Anghenion Cymhleth
 • Y Gweithlu Gwasanaethau Cyhoeddus