Article

Job evaluation

Job Evaluation (JE) is a key part of the Agenda for Change pay system that covers over one million NHS staff.

2 March 2018

 JE enables jobs to be matched to national job profiles or allows organisations to evaluate jobs locally, to determine in which Agenda for Change pay band a post should sit.

The NHS Job Evaluation Handbook is the comprehensive guide for NHS organisations on the job evaluation scheme.

The NHS Job Evaluation scheme enables most NHS jobs to be matched to nationally evaluated profiles, based on information from job descriptions, person specifications and additional information.

National job profiles also provide a framework to check the consistency of local evaluations.

  • Profiles work on the basis that there are posts in the NHS which are standard and have many common features. The job evaluation scheme uses a common language and a common set of terms to describe all jobs. It uses these to highlight similarities between jobs.

   Profiles apply these principles to particular job groups, for example administrative services or health science services.

   It is the responsibility of the Job Evaluation Group (JEG) to produce the national job profiles. JEG is a subgroup of the NHS Staff Council and consists of representatives of both the NHS trade unions and NHS organisations, including NHS Employers.

   • The development of national job profiles is based on completed job analysis questionnaires. Once drafted, the profiles are reviewed by a wider reference group and then agreed by the executive of the NHS Staff Council.

    Agreed and approved national job profiles are published on the NHS Employers website for information and the Computer Aided Job Evaluation (CAJE) system, which all NHS Wales organisations can access, is the authoritive version for the purpose of job matching.

    • The Wales Job Evaluation Unit was established in 2009 following the David Jenkins review of the implementation of Agenda for Change (AFC) in Wales. The unit was set up to support organisations with the completion of assimilation of staff and to provide a continuing central job evaluation service to the NHS in Wales.

     The unit maintains the infrastructure of the Job Evaluation system in Wales by regular meetings of the JE leads, JE Trainers who then deliver NHS Wales training courses in JE, JE Administrators who accurately report and store JE outcomes on CAJE and the Wales JE Monitoring group that undertakes consistency monitoring across NHS Wales.

     The unit is overseen by the JE Governance group. Membership of the group includes workforce & OD Directors, the Welsh NHS Employers unit and full time officers nominated by the WPF BC.

     In particular the unit was tasked with ascertaining whether the outcomes of the AFC job evaluation on implementation were consistent across NHS Wales. Welsh Partnership Forum agreed the process where staff groups who perceived their outcomes were inconsistent could apply for all Wales monitoring to be undertaken.

     Applications had to be submitted by 30th June 2009 to be monitored under the protocol.

     Wales Job Evaluation Monitoring reports are prepared by the Wales Job Evaluation monitoring group and agreed by the Wales Partnership Forum business committee.

     Monitoring reports have been grouped under job families and then occupational groups within these job families.

     • Administrative Services
     • Allied Health Professionals
     • Emergency Services
     • Health Science Services
     • Nursing and Midwifery
     • Other
     • Personal Social Services
     • Support Services

     Debra Lomasney
     Wales Agenda for Change Lead
     Wales Job Evaluation Unit - Velindre NHS Trust
     Tel: 01443 622318 / Mobile: 07807 678 002
     e mail: Debra.Lomasney@wales.nhs.uk

     • Mae Gwerthuso Swyddi yn rhan allweddol o system dalu Agenda ar gyfer Newid sy’n cwmpasu dros un miliwn o staff y GIG. Mae Gwerthuso Swyddi yn galluogi swyddi i gael eu cyfateb i broffiliau swydd cenedlaethol neu’n caniatáu i sefydliadau werthuso swyddi yn lleol, er mwyn pennu i ba fand cyflog Agenda ar gyfer Newid y dylai swydd berthyn. Llawlyfr Gwerthuso Swyddi’r GIG (NHS Job Evaluation Handbook)yw’r canllaw cynhwysfawr i sefydliadau’r GIG ar y cynllun gwerthuso swyddi.

      Mae cynllun Gwerthuso Swyddi’r GIG yn galluogi’r rhan fwyaf o swyddi’r GIG i gael eu cyfateb i broffiliau a werthuswyd yn genedlaethol, yn seiliedig ar wybodaeth o swydd ddisgrifiadau, manylebau person a gwybodaeth ychwanegol.

      Mae proffiliau swydd cenedlaethol hefyd yn darparu fframwaith i wirio cysondeb gwerthusiadau lleol.

      • Yr hyn sy’n sail i broffiliau yw’r ffaith bod swyddi yn y GIG sy’n safonol ac sydd â llawer o nodweddion tebyg. Mae’r cynllun gwerthuso swyddi yn defnyddio iaith gyffredin a set gyffredin o dermau i ddisgrifio bob swydd. Mae’n eu defnyddio i amlygu nodweddion tebyg rhwng swyddi.

       Mae proffiliau yn cymhwyso’r egwyddorion hyn at grwpiau swyddi penodol, er enghraifft gwasanaethau gweinyddol neu wasanaethau gwyddorau iechyd.

       Cyfrifoldeb y Grŵp Gwerthuso Swyddi yw llunio’r proffiliau swydd cenedlaethol. Mae’r Grŵp Gwerthuso Swyddi yn un o is-grwpiau Cyngor Staff y GIG ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o blith undebau llafur y GIG a sefydliadau’r GIG, yn cynnwys Cyflogwyr y GIG.

       • Mae’r gwaith o ddatblygu proffiliau swydd cenedlaethol yn seiliedig ar holiaduron dadansoddi swyddi a gwblhawyd. Unwaith y cânt eu drafftio, caiff y proffiliau eu hadolygu gan grŵp cyfeirio ehangach ac yn dilyn hynny bydd gweithrediaeth Cyngor Staff y GIG yn cytuno arnynt.

        Caiff proffiliau swydd cenedlaethol y cytunwyd arnynt ac a gymeradwywyd eu cyhoeddi ar wefan Cyflogwyr y GIG er gwybodaeth  a’r system Gwerthuso Swyddi gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAJE), y gall pob un o sefydliadau’r GIG ei defnyddio, yw’r fersiwn awdurdodol at ddiben cyfateb swyddi.

        • Sefydlwyd Uned Gwerthuso Swyddi Cymru yn 2009 yn dilyn adolygiad David Jenkins o’r broses o weithredu Agenda ar gyfer Newid yng Nghymru. Sefydlwyd yr uned er mwyn helpu sefydliadau i gwblhau’r gwaith o gydweddu staff ac i ddarparu gwasanaeth gwerthuso swyddi canolog parhaus i’r GIG yng Nghymru.

         Mae’r uned yn cynnal seilwaith y system Gwerthuso Swyddi yng Nghymru drwy gynnal cyfarfodydd rheolaidd rhwng arweinwyr Gwerthuso Swyddi, Hyfforddwyr Gwerthuso Swyddi sy’n cyflwyno cyrsiau hyfforddi GIG Cymru ar Werthuso Swyddi, Gweinyddwyr Gwerthuso Swyddi sy’n cofnodi ac yn storio canlyniadau Gwerthuso Swyddi yn gywir ar y system Gwerthuso Swyddi gyda Chymorth Cyfrifiadur a Grŵp Monitro Gwerthuso Swyddi Cymru sy’n gwneud gwaith monitro cyson ym mhob rhan o’r GIG yng Nghymru.

         Caiff yr uned ei goruchwylio gan y grŵp Llywodraethu Gwerthuso Swyddi. Ymhlith aelodau’r grŵp mae Cyfarwyddwyr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, uned Cyflogwyr GIG Cymru a swyddogion llawn amser a enwebwyd gan Bwyllgor Busnes Fforwm Partneriaeth Cymru.

         Yn benodol, un o dasgau’r uned oedd cadarnhau p’un a oedd canlyniadau proses gwerthuso swyddi’r Agenda ar gyfer Newid ar weithredu yn gyson ledled GIG Cymru. Cytunodd Fforwm Partneriaeth Cymru ar broses lle y gallai grwpiau staff a oedd o’r farn bod eu canlyniadau yn anghyson wneud cais am broses fonitro ledled Cymru.

         Roedd angen cyflwyno ceisiadau erbyn 30 Mehefin 2009 i’w monitro o gan y protocol.

         Caiff adroddiadau Monitro Gwerthuso Swyddi Cymru eu paratoi gan grŵp monitro Gwerthuso Swyddi Cymru a cytunir arnynt gan bwyllgor busnes Fforwm Partneriaeth Cymru.

         Mae adroddiadau monitro wedi cael eu grwpio o dan deuluoedd swyddi ac yna grwpiau galwedigaethol o fewn y teuluoedd swyddi hyn.

         • Gwasanaethau Gweinyddol
         • Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd
         • Gwasanaethau Brys
         • Gwasanaethau Gwyddorau Iechyd
         • Nyrsio a Bydwreigiaeth
         • Arall
         • Gwasanaethau Cymdeithasol Personol
         • Gwasanaethau Cymorth

        Administrative services

         • Accounts Receivable Section Head - Band 4
         • Assistant Management Accountant - Band 4
         • Capital Accountant - Band 5
         • Charitable Funds / Patients Monies Manager - Band 5
         • Claims Manager
         • Internal Audit Manager / Counter Fraud Specialist - Band 8a
         • Management Accountant
         • Human Resources Manager – Band 6
         • Information Management and Technology Senior Management 
         • A&E Receptionists - Emergency Unit Receptionists
         • Clerical Officers - Band 2 & 3
         • Telephonist – Band 2
         • Expert Patient Programme 

        Allied health professionals

         • Consultant Psychologist 
         • Principal Psychological Therapist
         • Consultant Radiographer
         • Radiographer Helper - Band 2
         • Superintendent Ultrasonographer
        • Paediatric Speech and Language Therapist

         Teacher of the Deaf / Co-ordinator of the Cochlear Implant Programme - Band 7

        Health sciences services

         • Haematology, Transfusion and Phlebotomy Services Manager 
         • Medical Laboratory Assistants - Specimen Reception
         • Principal Pharmacist - Interface / Formulary

        Nursing and midwifery

         • Community Living Health Care Support Worker - Band 3
         • Lead Child Protection Nurse - Band 8a 
         • Specialist Nurse for Looked after Children - Band 6
         • Team Leaders School Sisters - Band 6
         • Paediatric Liaison Health Visitor - Band 6   
         • NHS Direct Nursing - Grade F  
         • Children Reviewer / National Service Framework Lead – band 6
         • Dual Diagnosis qualified community staff (drug/alcohol and Mental Health – band 6
         • Senior Nurse Manager, Integrated Sexual Health - Band 7
         • Qualified Nurse in Day Unit - Band 5 
         • Chronic Conditions Nurse Manager - Band 6
         • Clinical Nurse Specialist - Wound Care Dermatology - Band 6
         • Community Psychiatric Nurse - Band 5 & 6
         • Community Support Workers in Learning Disabilities - Band 3
         • Dialysis Support Worker
         • Paediatric Diabetes Specialist Nurse - Band 6
         • Specialist Nurses employed in Intensive Care - Band 6
         • Youth Offending Team Nurse and Forensic Link 
         • Clinical Midwifery Manager - Band 7 
         • Theatre Nurses - Band 5   

        Support services

         • Catering Assistants and Cooks - Band 1 & 2   
         • Porters - Band 1 & 2
         • Painters 
         • Sterile Service Unit Assistants - Band 2  
         • Store Keeping Supervisors - Band 2 
        • Job Matching two-day courses

         This training programme is designed for delegates who wish to train as members of Job Evaluation Matching Panels.

         The aims of this Programme are to: 

         • Know how to carry out job matching 
         • Know how bias can occur in job matching and evaluation
         • Know how to complete the appropriate documentation

         One successful completing the training participants will be qualified to sit on a job matching panel, made up of both staff and management representatives and asses the job information against that of the national profile.
          

         Job Analysis and Evaluation two-day course

         This training programme is designed for delegates who wish to train as job analysts and evaluators.

         The aims of this Programme are to: 

         • Know how to analyse and evaluate jobs 
         • Be able to work with a partner 
         • Know how bias can occur in job analysis & job evaluation 
         • Know how to complete the appropriate documentation

         Once successful training has taken place participants will be qualified to be a job analyst or sit on a job evaluation panel made up of both management and staff representatives

         Maintaining good practice – one or two-day course

         This training programme is designed for delegates who have completed the Job Matching and Job Analysis and Evaluation courses and undertaken panel work.

         The aims of this programme are to:

         • To refresh knowledge and understanding and promote good practice in all the processes involved in the NHS JE scheme 
         • to raise awareness of current and future issues for those who wish to continue as practitioners

         For details on any of the above courses please contact:

         Debra Lomasney
         Wales Agenda for Change Lead
         Wales Job Evaluation Unit - Velindre NHS Trust
         Tel: 01443 622318 / Mobile: 07807 678 002
         e mail: Debra.Lomasney@wales.nhs.uk

         Gwerthuso Swyddi

         Cyrsiau deuddydd ar Baru Swyddi

         Mae’r rhaglen hyfforddi hon wedi ei chynllunio ar gyfer y rhai sydd eisiau hyfforddi i fod yn aelodau o Banel Gwerthuso Paru Swyddi.

         Amcanion y Rhaglen hon yw:

         • Gwybod sut i baru swyddi
         • Gwybod sut y gall ffafriaeth ddigwydd wrth baru a gwerthusoswyddi
         • Gwybod sut i gwblhau’r dogfennau priodol

         Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant yn llwyddiannus bydd y cyfranogwyr yn gymwys i fod yn aelodau o banel paru swyddi, a fydd yn cynnwys cynrychiolwyr o blith y staff a’r rheolwyr gan werthuso gwybodaeth y swydd yn erbyn y proffil cenedlaethol. 

         Cwrs deuddydd ar Ddadansoddi a Gwerthuso Swyddi

         Mae’rrhaglen hyfforddi honwedi ei chynllunio argyfer y rhaisy’n dymuno hyfforddi i fod yn ddadansoddwyr a gwerthuswyr swyddi.

         Amcanion y Rhaglen yw:

         • Gwybod sut i ddadansoddi a gwerthuso swyddi
         • Gallu gweithio gyda phartner
         • Gwybod sut y gall ffafriaeth ddigwydd wrthddadansoddi agwerthuso swyddi
         • Gwybod sut i gwblhau’r dogfennau priodol

         Ar ôl cael eu hyfforddi’nllwyddiannus bydd y cyfranogwyr yn gymwys i fod yn aelodau o banel gwerthuso swydd a fydd yn cynnwys cynrychiolwyr o blith rheolwyr a staff. 

         Cynnal arfer da – cwrs 1 neu 2 ddiwrnod

         Mae’r cwrs hwn wedi ei gynllunio ar gyfer y rhai sydd wedi cwblhau cyrsiau Paru Swyddi a Dadansoddi a Gwerthuso Swyddi ac sydd wedi ymgymryd â gwaith panel.

         Amcanion y Rhaglen hon yw:

         • Diweddaru gwybodaeth a dealltwriaeth a hyrwyddo arfer da ym mhob un o’r prosesau sy’n rhan o gynllun Gwerthuso Swyddi y GIG 
         • codi ymwybyddiaeth o faterion presennol a rhai yn y dyfodol i’r rhai hynny sy’n dymuno parhau fel ymarferwyr

         Am fanyli onunrhywun o’r cyrsiauuchod cysylltwch â:

         Debra Lomasney
         Arweinydd Agenda ar Gyfer Newid Cymru
         Uned Asesu Swyddi Cymru–Ymddiriedolaeth GIG Felindre
         Ffôn: 01443 622318 / symudol: 07807 678 002
         ebost: Debra.Lomasney@wales.nhs.uk