Wales

Her 2016: Gweledigaeth i GIG Cymru

22 / 10 / 2015

Her 2016: Gweledigaeth i GIG Cymru

Briff Conffederasiwn GIG Cymru ar gyfer Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016
Mae ein briff yn nodi’r prif heriau y mae’r system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru’n eu hwynebu, gweledigaeth ar gyfer dyfodol y GIG yng Nghymru ac yn galw ar bleidiau gwleidyddol, etholwyr a’n partneriaid i weithredu.

Her 2016

1) Her angen: Mae bodloni’r galw cynyddol am ofal, yn arbennig gan bobl ag anghenion cymhleth neu gyflyrau hirdymor, yn her sylweddol. Ailgynllunio’r system gofal iechyd i adlewyrchu anghenion pobl nawr - ac er mwyn parhau’n gynaliadwy yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys symud mwy o ofal yn agosach i gartrefi pobl, tra’n cynnal gofal mewn ysbytai.

2) Her y gweithlu: Cynllunio ar gyfer gweithlu cynaliadwy a chadarn i gyd-fynd yn well â’r galw sy’n newid. Datblygu rolau a sgiliau staff i ddarparu gofal cymhleth, amlddisgyblaethol, cydlynus, mewn partneriaeth ag unigolion, sectorau eraill a chymunedau.

3) Yr her ariannol: Cydnabod y pwysau ariannol ar bob rhan o’r system a chael gwerth am arian o bob ceiniog o arian cyhoeddus sy’n cael ei wario ar ofal iechyd. Bod yn agored ac yn onest yn y drafodaeth ar lefelau a ffynonellau cyllid ar gyfer gofal iechyd yn y dyfodol.

4) Her integreiddio: Canolbwyntio ar weithio mewn partneriaeth a chydweithredu ar draws yr holl gyrff cyhoeddus fel bod gofal yn troi o amgylch anghenion a gallu unigolion, teuluoedd a chymunedau.

5) Her iechyd y cyhoedd: Buddsoddi mewn ataliaeth ac ymyrraeth gynnar er mwyn cefnogi a chynnal lles pobl ac atal salwch cyhyd â phosibl. Grymuso a hysbysu pobl i gymryd cyfrifoldeb dros eu hiechyd a’u lles eu hunain.


Dylai maniffesto Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol pob Plaid Wleidyddol:

 • Ymrwymo i gyhoeddi gweledigaeth 10 mlynedd ar gyfer dyfodol y gwasanaeth iechyd yng Nghymru;
 • Ymrwymo i’r newid trawsffurfiol sy’n ofynnol yn y gwasanaeth iechyd trwy sefydlu cronfa drawsnewid i alluogi buddsoddi yn y gwaith o newid y gwasanaeth. Bydd hyn yn hwyluso’r gwaith o symud gwasanaethau yn agosach i gartrefi pobl ac i mewn i’w cymunedau, gyda gofal yn cael ei ddarparu mewn ysbytai pan mae’n gwbl angenrheidiol gwneud hynny yn unig;
 • Darparu a chefnogi’r gwaith o roi gweledigaeth hirdymor ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ar waith, gan gydnabod y dylai’r gweithlu newid i gyflenwi gofal integredig, personol yn agosach i’r cartref;
 • Cael ymrwymiad hirdymor i ddarparu digon o adnoddau ar gyfer y GIG yng Nghymru, yn cynnwys cadarnhad ynghylch pa gyfran o’r Gyllideb a ddyrennir i’r adran iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn y Cynulliad nesaf; 
 • Cefnogi’r gwaith o drawsnewid targedau perfformiad y GIG, gan ganolbwyntio mwy ar ganlyniadau yn hytrach na phrosesau; 
 • Ymrwymo i ddwyn integreiddio effeithiol ymlaen trwy fframwaith canlyniadau ar y cyd, gyda dangosyddion sy’n cyd-fynd ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Dylai hyn gynnwys ymrwymiad i gyd-ffinio byrddau iechyd a llywodraeth leol;
 • Ymrwymo i wella iechyd y cyhoedd trwy ddatblygu ymhellach a gweithredu polisïau fydd yn creu’r amodau cywir i gefnogi pobl i wneud dewisiadau iachach am ffordd o fyw; a
 • Gweithredu ymagwedd ‘iechyd ym mhob polisi’, lle mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus gynnal asesiadau effaith ar iechyd gyda pholisïau’r dyfodol.

Why Register?

Great reasons to register with NHS Confederation

 • Access exclusive resources 
  Access member-only resources and tailor member benefits and services
 • Personalise your website
  Select topics of interest for recommended content
 • Comment and recommend
  Rate and share content with colleagues
 • Never miss a thing
  Register now to keep your finger on the pulse of the NHS Confederation

Log In

To book events and access member only content you need to register with us.  This only takes a moment via our registration page. If you have already registered login using your email address and password below.