Wales

Her 2016: Gweledigaeth i GIG Cymru

22 / 10 / 2015

Her 2016: Gweledigaeth i GIG Cymru

Briff Conffederasiwn GIG Cymru ar gyfer Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016
Mae ein briff yn nodi’r prif heriau y mae’r system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru’n eu hwynebu, gweledigaeth ar gyfer dyfodol y GIG yng Nghymru ac yn galw ar bleidiau gwleidyddol, etholwyr a’n partneriaid i weithredu.

Her 2016

1) Her angen: Mae bodloni’r galw cynyddol am ofal, yn arbennig gan bobl ag anghenion cymhleth neu gyflyrau hirdymor, yn her sylweddol. Ailgynllunio’r system gofal iechyd i adlewyrchu anghenion pobl nawr - ac er mwyn parhau’n gynaliadwy yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys symud mwy o ofal yn agosach i gartrefi pobl, tra’n cynnal gofal mewn ysbytai.

2) Her y gweithlu: Cynllunio ar gyfer gweithlu cynaliadwy a chadarn i gyd-fynd yn well â’r galw sy’n newid. Datblygu rolau a sgiliau staff i ddarparu gofal cymhleth, amlddisgyblaethol, cydlynus, mewn partneriaeth ag unigolion, sectorau eraill a chymunedau.

3) Yr her ariannol: Cydnabod y pwysau ariannol ar bob rhan o’r system a chael gwerth am arian o bob ceiniog o arian cyhoeddus sy’n cael ei wario ar ofal iechyd. Bod yn agored ac yn onest yn y drafodaeth ar lefelau a ffynonellau cyllid ar gyfer gofal iechyd yn y dyfodol.

4) Her integreiddio: Canolbwyntio ar weithio mewn partneriaeth a chydweithredu ar draws yr holl gyrff cyhoeddus fel bod gofal yn troi o amgylch anghenion a gallu unigolion, teuluoedd a chymunedau.

5) Her iechyd y cyhoedd: Buddsoddi mewn ataliaeth ac ymyrraeth gynnar er mwyn cefnogi a chynnal lles pobl ac atal salwch cyhyd â phosibl. Grymuso a hysbysu pobl i gymryd cyfrifoldeb dros eu hiechyd a’u lles eu hunain.


Dylai maniffesto Etholiad y Cynulliad Cenedlaethol pob Plaid Wleidyddol:

 • Ymrwymo i gyhoeddi gweledigaeth 10 mlynedd ar gyfer dyfodol y gwasanaeth iechyd yng Nghymru;
 • Ymrwymo i’r newid trawsffurfiol sy’n ofynnol yn y gwasanaeth iechyd trwy sefydlu cronfa drawsnewid i alluogi buddsoddi yn y gwaith o newid y gwasanaeth. Bydd hyn yn hwyluso’r gwaith o symud gwasanaethau yn agosach i gartrefi pobl ac i mewn i’w cymunedau, gyda gofal yn cael ei ddarparu mewn ysbytai pan mae’n gwbl angenrheidiol gwneud hynny yn unig;
 • Darparu a chefnogi’r gwaith o roi gweledigaeth hirdymor ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ar waith, gan gydnabod y dylai’r gweithlu newid i gyflenwi gofal integredig, personol yn agosach i’r cartref;
 • Cael ymrwymiad hirdymor i ddarparu digon o adnoddau ar gyfer y GIG yng Nghymru, yn cynnwys cadarnhad ynghylch pa gyfran o’r Gyllideb a ddyrennir i’r adran iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn y Cynulliad nesaf; 
 • Cefnogi’r gwaith o drawsnewid targedau perfformiad y GIG, gan ganolbwyntio mwy ar ganlyniadau yn hytrach na phrosesau; 
 • Ymrwymo i ddwyn integreiddio effeithiol ymlaen trwy fframwaith canlyniadau ar y cyd, gyda dangosyddion sy’n cyd-fynd ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Dylai hyn gynnwys ymrwymiad i gyd-ffinio byrddau iechyd a llywodraeth leol;
 • Ymrwymo i wella iechyd y cyhoedd trwy ddatblygu ymhellach a gweithredu polisïau fydd yn creu’r amodau cywir i gefnogi pobl i wneud dewisiadau iachach am ffordd o fyw; a
 • Gweithredu ymagwedd ‘iechyd ym mhob polisi’, lle mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus gynnal asesiadau effaith ar iechyd gyda pholisïau’r dyfodol.

Why Register?

Great reasons to register with NHS Confederation

 • Access exclusive resources 
  Access member-only resources and tailor member benefits and services
 • Personalise your website
  Select topics of interest for recommended content
 • Comment and recommend
  Rate and share content with colleagues
 • Never miss a thing
  Register now to keep your finger on the pulse of the NHS Confederation

Log In