Job Evaluation

medical files

Job Evaluation (JE) is a key part of the Agenda for Change pay system that covers over one million NHS staff. JE enables jobs to be matched to national job profiles or allows organisations to evaluate jobs locally, to determine in which Agenda for Change pay band a post should sit. The NHS Job Evaluation Handbook is the comprehensive guide for NHS organisations on the job evaluation scheme.

The NHS Job Evaluation scheme enables most NHS jobs to be matched to nationally evaluated profiles, based on information from job descriptions, person specifications and additional information.

National job profiles also provide a framework to check the consistency of local evaluations.

Using national job profiles

Profiles work on the basis that there are posts in the NHS which are standard and have many common features. The job evaluation scheme uses a common language and a common set of terms to describe all jobs. It uses these to highlight similarities between jobs.

Profiles apply these principles to particular job groups, for example administrative services or health science services.

It is the responsibility of the Job Evaluation Group (JEG) to produce the national job profiles. JEG is a subgroup of the NHS Staff Council and consists of representatives of both the NHS trade unions and NHS organisations, including NHS Employers.

Developing job profiles

The development of national job profiles is based on completed job analysis questionnaires. Once drafted, the profiles are reviewed by a wider reference group and then agreed by the executive of the NHS Staff Council.

Agreed and approved national job profiles are published on the NHS Employers website for information and the Computer Aided Job Evaluation (CAJE) system, which all NHS Wales organisations can access, is the authoritive version for the purpose of job matching.

Wales Job Evaluation Unit

The Wales Job Evaluation Unit was established in 2009 following the David Jenkins review of the implementation of Agenda for Change (AFC) in Wales. The unit was set up to support organisations with the completion of assimilation of staff and to provide a continuing central job evaluation service to the NHS in Wales.

The unit maintains the infrastructure of the Job Evaluation system in Wales by regular meetings of the JE leads, JE Trainers who then deliver NHS Wales training courses in JE, JE Administrators who accurately report and store JE outcomes on CAJE and the Wales JE Monitoring group that undertakes consistency monitoring across NHS Wales.
The unit is overseen by the JE Governance group. Membership of the group includes workforce & OD Directors, the Welsh NHS Employers unit and full time officers nominated by the WPF BC.

In particular the unit was tasked with ascertaining whether the outcomes of the AFC job evaluation on implementation were consistent across NHS Wales. Welsh Partnership Forum agreed the process where staff groups who perceived their outcomes were inconsistent could apply for all Wales monitoring to be undertaken.

Applications had to be submitted by 30th June 2009 to be monitored under the protocol.

Wales Job Evaluation Monitoring reports are prepared by the Wales Job Evaluation monitoring group and agreed by the Wales Partnership Forum business committee.

Monitoring reports have been grouped under job families and then occupational groups within these job families.
Administrative Services
Allied Health Professionals
Emergency Services
Health Science Services
Nursing and Midwifery
Other
Personal Social Services
Support Services

 

Debra Lomasney
Wales Agenda for Change Lead
Wales Job Evaluation Unit - Velindre NHS Trust
Tel: 01443 622318 / Mobile: 07807 678 002
e mail: Debra.Lomasney@wales.nhs.uk

 

Gwerthuso Swyddi

Mae Gwerthuso Swyddi yn rhan allweddol o system dalu Agenda ar gyfer Newid sy’n cwmpasu dros un miliwn o staff y GIG. Mae Gwerthuso Swyddi yn galluogi swyddi i gael eu cyfateb i broffiliau swydd cenedlaethol neu’n caniatáu i sefydliadau werthuso swyddi yn lleol, er mwyn pennu i ba fand cyflog Agenda ar gyfer Newid y dylai swydd berthyn. Llawlyfr Gwerthuso Swyddi’r GIG (NHS Job Evaluation Handbook)yw’r canllaw cynhwysfawr i sefydliadau’r GIG ar y cynllun gwerthuso swyddi.

Mae cynllun Gwerthuso Swyddi’r GIG yn galluogi’r rhan fwyaf o swyddi’r GIG i gael eu cyfateb i broffiliau a werthuswyd yn genedlaethol, yn seiliedig ar wybodaeth o swydd ddisgrifiadau, manylebau person a gwybodaeth ychwanegol.

Mae proffiliau swydd cenedlaethol hefyd yn darparu fframwaith i wirio cysondeb gwerthusiadau lleol.

Defnyddio proffiliau swydd cenedlaethol

Yr hyn sy’n sail i broffiliau yw’r ffaith bod swyddi yn y GIG sy’n safonol ac sydd â llawer o nodweddion tebyg. Mae’r cynllun gwerthuso swyddi yn defnyddio iaith gyffredin a set gyffredin o dermau i ddisgrifio bob swydd. Mae’n eu defnyddio i amlygu nodweddion tebyg rhwng swyddi.

Mae proffiliau yn cymhwyso’r egwyddorion hyn at grwpiau swyddi penodol, er enghraifft gwasanaethau gweinyddol neu wasanaethau gwyddorau iechyd.

Cyfrifoldeb y Grŵp Gwerthuso Swyddi yw llunio’r proffiliau swydd cenedlaethol. Mae’r Grŵp Gwerthuso Swyddi yn un o is-grwpiau Cyngor Staff y GIG ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o blith undebau llafur y GIG a sefydliadau’r GIG, yn cynnwys Cyflogwyr y GIG.

Datblygu proffiliau swydd

Mae’r gwaith o ddatblygu proffiliau swydd cenedlaethol yn seiliedig ar holiaduron dadansoddi swyddi a gwblhawyd. Unwaith y cânt eu drafftio, caiff y proffiliau eu hadolygu gan grŵp cyfeirio ehangach ac yn dilyn hynny bydd gweithrediaeth Cyngor Staff y GIG yn cytuno arnynt.

Caiff proffiliau swydd cenedlaethol y cytunwyd arnynt ac a gymeradwywyd eu cyhoeddi ar wefan Cyflogwyr y GIG er gwybodaeth  a’r system Gwerthuso Swyddi gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAJE), y gall pob un o sefydliadau’r GIG ei defnyddio, yw’r fersiwn awdurdodol at ddiben cyfateb swyddi.

Uned Gwerthuso Swyddi Cymru

Sefydlwyd Uned Gwerthuso Swyddi Cymru yn 2009 yn dilyn adolygiad David Jenkins o’r broses o weithredu Agenda ar gyfer Newid yng Nghymru. Sefydlwyd yr uned er mwyn helpu sefydliadau i gwblhau’r gwaith o gydweddu staff ac i ddarparu gwasanaeth gwerthuso swyddi canolog parhaus i’r GIG yng Nghymru.

Mae’r uned yn cynnal seilwaith y system Gwerthuso Swyddi yng Nghymru drwy gynnal cyfarfodydd rheolaidd rhwng arweinwyr Gwerthuso Swyddi, Hyfforddwyr Gwerthuso Swyddi sy’n cyflwyno cyrsiau hyfforddi GIG Cymru ar Werthuso Swyddi, Gweinyddwyr Gwerthuso Swyddi sy’n cofnodi ac yn storio canlyniadau Gwerthuso Swyddi yn gywir ar y system Gwerthuso Swyddi gyda Chymorth Cyfrifiadur a Grŵp Monitro Gwerthuso Swyddi Cymru sy’n gwneud gwaith monitro cyson ym mhob rhan o’r GIG yng Nghymru.
Caiff yr uned ei goruchwylio gan y grŵp Llywodraethu Gwerthuso Swyddi. Ymhlith aelodau’r grŵp mae Cyfarwyddwyr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, uned Cyflogwyr GIG Cymru a swyddogion llawn amser a enwebwyd gan Bwyllgor Busnes Fforwm Partneriaeth Cymru.

Yn benodol, un o dasgau’r uned oedd cadarnhau p’un a oedd canlyniadau proses gwerthuso swyddi’r Agenda ar gyfer Newid ar weithredu yn gyson ledled GIG Cymru. Cytunodd Fforwm Partneriaeth Cymru ar broses lle y gallai grwpiau staff a oedd o’r farn bod eu canlyniadau yn anghyson wneud cais am broses fonitro ledled Cymru.

Roedd angen cyflwyno ceisiadau erbyn 30 Mehefin 2009 i’w monitro o gan y protocol.

Caiff adroddiadau Monitro Gwerthuso Swyddi Cymru eu paratoi gan grŵp monitro Gwerthuso Swyddi Cymru a cytunir arnynt gan bwyllgor busnes Fforwm Partneriaeth Cymru.

Mae adroddiadau monitro wedi cael eu grwpio o dan deuluoedd swyddi ac yna grwpiau galwedigaethol o fewn y teuluoedd swyddi hyn.

Gwasanaethau Gweinyddol
Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd
Gwasanaethau Brys
Gwasanaethau Gwyddorau Iechyd
Nyrsio a Bydwreigiaeth
Arall
Gwasanaethau Cymdeithasol Personol
Gwasanaethau Cymorth

 

Wales Job Evaluation Training Courses

These courses will be updated on a quarterly basis

Related News

Welsh NHS Confederation Response to the Immigration White Paper

Wales

The Welsh NHS Confederation has today published a response to the UK Government’s Immigration White Paper which reveals 53%* of EU/EEA nationals currently working in NHS Wales earn below the £30,000pa salary threshold proposed within the UK Government.

View article

Record number of accident and emergency in attendances in Wales

Wales

The latest NHS Wales activity and performance statistics show the highest number of people going to an accident and emergency department on record

View article

Why Register?

Great reasons to register with NHS Confederation

 • Access exclusive resources 
  Access member-only resources and tailor member benefits and services
 • Personalise your website
  Select topics of interest for recommended content
 • Comment and recommend
  Rate and share content with colleagues
 • Never miss a thing
  Register now to keep your finger on the pulse of the NHS Confederation

Log In