Our NHS Wales Employers work

Representing NHS organisations in Wales on workforce issues at a strategic level.

We support and represent the service by:

 • acting as a first point of contact for HR issues on an all Wales basis for the Welsh Government, the media, and other external agencies, including trade unions
 • coordinating and representing the interests of NHS employers and continually reinforcing the position of the workforce at the heart of patient care and as an agent for change
 • collating and conveying the opinions of Welsh NHS Employers in UK discussions on pay and terms and conditions and reporting back on emerging policy;
 • acting as the voice of the NHS employers in Wales and representing their views on all workforce and HR issues relating to the service
 • project managing complex negotiations relating to All Wales workforce policies and practice
 • providing secretariat for the directors of workforce and OD and assistant directors.

Rydym yn cefnogi ac yn cynrychioli’r gwasanaeth yn y ffyrdd canlynol:

 • bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer materion adnoddau dynol drwy Gymru gyfan ar gyfer Llywodraeth Cymru, y cyfryngau, ac asiantaethau allanol eraill, yn cynnwys undebau llafur
 • cydlynu a chynrychioli buddiannau cyflogwyr y GIG a mynd ati’n barhaus i atgyfnerthu safle’r gweithlu wrth wraidd gofal cleifion ac fel asiant dros newid
 • coladu a chyfleu safbwyntiau Cyflogwyr GIG Cymru mewn trafodaethau yn y DU ar gyflog a thelerau ac amodau ac adrodd yn ôl ar bolisïau sy’n dod i’r amlwg
 • bod yn llais dros gyflogwyr y GIG yng Nghymru a chynrychioli eu safbwyntiau ar faterion y gweithlu ac adnoddau dynol sy’n ymwneud â’r gwasanaeth;
 • bod yn rheolwr prosiect ar drafodaethau cymhleth sy’n ymwneud â pholisïau ac arferion y gweithlu drwy Gymru gyfan
 • darparu ysgrifenyddiaeth ar gyfer Cyfarwyddwyr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol a Chyfarwyddwyr Cynorthwyol.